Material in PDF  Video Audio Tutor Mark Assignment Learner's Guide  Worksheet 
-Sanskrit Vyakarana Book 1 (5133 KB)  - - Tutor Mark Assignment - -
Sanskrit Vyakarana Book 2 (3774 KB)  - - - - -
Sanskrit Vyakarana Book 3 (3774 KB)  - - - - -
प्रथम पृष्ठ - - - - -
पाठ -1_व्याकरणपरिचयः - - - - -
पाठ -2_संज्ञाप्रकरणम् - १ - - - - -
पाठ -3_संज्ञाप्रकरणम् - २ - L-3 - - -
पाठ -4_संज्ञाप्रकरणम् - ३ - - - - -
पाठ -5_परिभाषाप्रकरणम् - - - - -
पाठ -6_अच्सन्धौ यण्-अयवायावादिसन्धिः - - - - -
पाठ -7_अच्सन्धौ एकादेशः प्रकृतिभाश्च - - - - -
पाठ -8_हल्सन्धौ रुत्व-श्चुत्वादिसन्धिः - L-8 - - -
पाठ -9_हल्सन्धौ अनुस्वारसन्धिः विसर्गसन्धिश्च - - - - -
पाठ -10_अजन्तपुंलिङ्गे अदन्तशब्दरूपाणि - - - - -
पाठ -11_अजन्तपुंलिङ्गे अदन्तशब्दानां सर्वनाम्नां च रूपाणि - - - - -
पाठ -12_अजन्तपुंलिङ्गे इकारादिशब्दानां रूपाणि - - - - -
पाठ -13_अजन्तस्त्रीलिङ्गे रमानदीशब्दरूपाणि - - - - -
पाठ-14_अजन्तनपुंसकलिङ्गम् - - - - -
पाठ -15_हलन्तप्रकरणे लिह्-दुह् इत्यादिशब्दानां रूपाणि - - - - -
पाठ -16_हलन्तप्रकरणे इदं राजनं इत्यादिशब्दानां रूपाणि - - - - -
पाठ -17_हलन्तप्रकरणे तत् इत्यादिशब्दानां रूपाणि - - - - -
पाठ -18_हलन्तप्रकरणे महत् इत्यादिशब्दानां रूपाणि - - - - -
पाठ -19_कारकसामान्यपरिचयः, प्रथमाकारकविभक्तिः - - - - -
पाठ -20_द्वितीयाकारकविभक्तिः -१ - - - - -
पाठ -21_द्वितीयाकारकविभक्तिः - २ - - - - -
पाठ -22_कारकविभक्तौ तृतीया, चतुर्थी च - - - - -
पाठ -23_कारकविभक्तौ पञ्चमी षष्ठी सप्तमी च - - - - -
पाठ -24_उपपदविभक्तौ द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी च - - - - -
पाठ -25_उपपदविभक्तौ षष्ठी, सप्तमी च - - - - -
पाठ -26_कृत्यप्रकरणम् - - - - -
पाठ -27_पूर्वकृदन्तप्रकरणम्-१ - - - - -
पाठ -28_पूर्वकृदन्तप्रकरणम्-२ - - - - -
पाठ -29_उत्तरकृदन्तप्रकरणम् - - - - -