Material in PDF  Video Audio Tutor Mark Assignment Learner's Guide  Worksheet 
Sanskrit Sahitya Book 1 (3133 KB)  - - Tutor Mark Assignment - -
Sanskrit Sahitya Book 2 (3774 KB)  - - - - -
प्रथम पृष्ठ - - - - -
पाठ-1_सुभाषितानि- १ - - - - -
पाठ-2_सुभाषितानि- २ - - - - -
पाठ-3_प्रहेलिकाः समस्याश्लोकाः च - - - - -
पाठ-4_वेतालपञ्चविंशतिः-१ - - - - -
पाठ-5_वेतालपञ्चविंशतिः-२ - - - - -
पाठ-6_शुकसप्ततिः - - - - -
पाठ-7_पञ्चतन्त्रम् - - - - -
पाठ-8_काव्यशास्त्रप्रवेशः-१ - - - - -
पाठ-9_काव्यशास्त्रप्रवेशः-२ - - - - -
पाठ-10_काव्यशास्त्रप्रवेशः-३ - - - - -
पाठ-11_काव्यप्रकाराः - - - - -
पाठ-12_राम-हनूमत्-संगमः - - - - -
पाठ-13_हनुमत्कृता रामलक्ष्मणप्रशंसा - - - - -
पाठ-14_रामकृता हनुमत्प्रशंसा - - - - -
पाठ-15_रामसुग्रीवयोः सख्यम् - - - - -
पाठ-16_कर्णस्य परितापः - - - - -
पाठ-17_अस्त्रस्य वृत्तान्तः - - - - -
पाठ-18_कवचकुण्डलदानम् - - - - -
पाठ-19_वनेचरस्य चरानुरूपं वचनम् - - - - -
पाठ-20_कपटस्य दुर्योधनस्य धर्माचरणम् - - - - -
पाठ-21_शङ्कितस्य दुर्योधनस्य नीतिकौशलम् - - - - -
पाठ-22_युधिष्ठिरस्य प्रबोधः - - - - -